Wstąp do Stowarzyszenia

Jak wstąpić do Stowarzyszenia Kreatywna Polska?

I. Dla członków zwyczajnych:

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która nie pełni żadnych funkcji  kierowniczych w administracji państwowej (z wyłączeniem osób kierujących instytucjami kultury).
2. Kandydat na członka zwyczajnego musi uzyskać pisemną rekomendację co najmniej jednego członka zwyczajnego SKP.
3. Kandydat na członka zwyczajnego zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji członkowskiej. Deklaracja członkowska stanowi zobowiązanie Kandydata do przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów SKP, dobrych obyczajów, obowiązujących norm prawnych, w szczególności dotyczących ochrony i poszanowania własności intelektualnej. Deklaracja zawiera zobowiązanie do terminowego opłacania składek w wysokości określonej przez Walne Zebranie Członków SKP.
4. Wniosek o przyjęcie do SKP powinien zawierać wypełnioną deklarację członkowską wg wzoru zamieszczonego na niniejszej stronie oraz co najmniej jedną, pisemną rekomendację członka zwyczajnego SKP.
5. Ostateczną decyzję o przyjęciu do grona członków SKP podejmuje Zarząd SKP, na najbliższym posiedzeniu.

II. Dla członków wspierających:

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna reprezentująca środowiska kreatywne lub prowadząca działalność w obszarze kreatywnym i innowacyjnym.
2. Kandydat na członka wspierającego musi uzyskać pisemną rekomendację od co najmniej jednego członka zwyczajnego SKP. Zobowiązuję się do przestrzegania powszechnie obowiązujących norm prawnych, w szczególności w zakresie ochrony i poszanowania własności intelektualnej.
3. Kandydat na członka wspierającego zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji członkowskiej. Deklaracja członkowska stanowi zobowiązanie Kandydata do przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów SKP, dobrych obyczajów, obowiązujących norm prawnych, w szczególności dotyczących ochrony i poszanowania własności intelektualnej. Deklaracja zawiera zobowiązanie do terminowego opłacania składek w wysokości określonej przez Zarząd SKP.
4. Wniosek o przyjęcie do SKP powinien zawierać wypełnioną deklarację członkowską wg wzoru zamieszczonego na niniejszej stronie, co najmniej jedną, pisemną rekomendację członka zwyczajnego SKP, uchwałę organu zarządzającego firmy o woli wstąpienia do SKP jako członka wspierającego oraz wypis z odpowiedniego rejestru.
5. Ostateczną decyzję o przyjęciu do grona członków SKP podejmuje Zarząd SKP, na najbliższym posiedzeniu.

III. Dla członków afiliowanych:

1. Członkiem afiliowanym może być każda osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i udziałem w jego przedsięwzięciach.
2. Kandydat na członka afiliowanego zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji członkowskiej dla osoby fizycznej lub osoby prawnej. Deklaracja członkowska stanowi zobowiązanie Kandydata do przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów SKP, dobrych obyczajów, obowiązujących norm prawnych, w szczególności dotyczących ochrony i poszanowania własności intelektualnej.
3. Wniosek o przyjęcie do SKP powinien zawierać wypełnioną deklarację członkowską wg wzoru zamieszczonego na niniejszej stronie.
4. Ostateczną decyzję o przyjęciu do grona członków SKP podejmuje Zarząd SKP, na najbliższym posiedzeniu.

Nasi partnerzy


Top