Statut Stowarzyszenia Kreatywna Polska

Statut Stowarzyszenia Kreatywna Polska

(tekst jednolity przyjęty 26.05.2014)

ROZDZIAŁ I
Nazwa, siedziba, teren działalności i charakter prawny Stowarzyszenia

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Kreatywna Polska” i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.
2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.
3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z dnia 31 maja 2001 roku Dz. U. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Stołeczne Warszawa.
5. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji, odpowiadających jego statutowym celom, w tym organizacji międzynarodowych.
6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków oraz członków wspierających.
7. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 2

1. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią o treści: Stowarzyszenie Kreatywna Polska.
2. Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę i legitymację – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

ROZDZIAŁ II

Cele, formy i środki działania

§ 3

Celami Stowarzyszenia są:
1. Działanie na rzecz rozwoju i ochrony polskiej kultury i nauki, twórczości i innowacyjności.
2. Inspirowanie i uczestnictwo we wszelkich działaniach związanych z procesem stanowienia prawa i podejmowania decyzji wpływających na sytuację i możliwości działania twórców i naukowców, a także na kształt polskiego przemysłu kreatywnego i innowacyjnego, rozumianego jako działalność inicjowana indywidualną kreatywnością i talentem, mająca zarazem potencjał kreowania dochodu oraz zatrudnienia poprzez wytwarzanie i wykorzystywanie praw własności intelektualnej.
3. Promocja kreatywności i innowacyjności jako najskuteczniejszych sposobów budowania nowoczesnego społeczeństwa i nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy.
4. Podejmowanie i wspieranie:

• działań służących upowszechnianiu i zapewnieniu równego dostępu do dóbr kultury,
• ochrony praw moralnych i materialnych wynikających z działalności twórczej w tym naukowej, artystycznej, literackiej, publicystycznej czy innowacyjnej,
• inicjatyw zmierzających do zwiększenia inwestycji w przemysły kreatywne i innowacyjne, zwłaszcza poza tradycyjnymi metropoliami,
• inicjatyw mających na celu dialog z opinia publiczną,
• edukacji kulturowej, naukowej i medialnej.

5. Ochrona i troska o interesy członków Stowarzyszenia, a w szczególności ochrona ich prawa do godziwych warunków wykonywania swej działalności i korzystania z owoców swej pracy i talentu.
6. Reprezentacja różnych środowisk kreatywnych i innowacyjnych tj. twórców, naukowców, wydawców, producentów i przedsiębiorców z przemysłu kreatywnego i innowacyjnego – wobec instytucji państwa, samorządu, organizacji pozarządowych i osób fizycznych.

§ 4

1. Sposobami i środkami realizacji celów i zadań statutowych Stowarzyszenia są:

a. współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, a w szczególności opiniowanie aktów prawnych dotyczących kultury, sfery mediów, edukacji i nauki;
b. współpraca z innymi organizacjami o zbieżnych celach;
c. współpraca z instytucjami Unii Europejskiej i organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się podobna tematyką;
d. upowszechnianie informacji o charakterze i specyfice przemysłów kreatywnych i innowacyjnych, w tym działających w innych krajach, zwłaszcza będących członkami Unii Europejskiej;
e. upowszechnianie wiedzy o znaczeniu ochrony własności intelektualnej dla zapewnienia warunków rozwoju polskiej twórczości, kultury i nauki;
f. upowszechnianie wiedzy o wpływie przemysłów kreatywnych na życie codzienne poszczególnych obywateli, ich grup i społeczeństwa jako całości;
g. organizowanie i finansowanie działań promujących cele Stowarzyszenia, w tym badań naukowych, raportów i studiów sektorowych dotyczących przemysłów kreatywnych i innowacyjnych;
h. inspirowanie i koordynowanie współdziałania środowisk kreatywnych służącego realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
i. publikowanie materiałów o tematyce związanej z celami statutowymi Stowarzyszenia;
j. organizowanie i uczestniczenie w sympozjach, spotkaniach i seminariach w kraju i zagranicą, o tematyce zbliżonej do celów Stowarzyszenia;
k. promowanie polskiej twórczości i innowacyjności za granicą.

2. Przyznawanie nagród i wyróżnień osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej za działania, które są zbieżne z celami statutowymi Stowarzyszenia.

§ 5

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

• pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – 73.12. B,
• pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – 73.12.D,
• wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – 58.1
• działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z
• pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B
• działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – 59.2
• działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – 59.1
• działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania – 58.2
• działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z,
• sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.91.Z

§ 6

1. Fundusze Stowarzyszenia tworzone są ze:

a) Składek członkowskich;
b) Darowizn, dotacji, spadków i zapisów;
c) Dochodów z działalności gospodarczej Stowarzyszenia.

2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7

Członkowie Stowarzyszenia mogą być:

• zwyczajni,
• wspierający,
• honorowi,
• afiliowani.

§ 8

1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne popierające cele Stowarzyszenia, i które nie pełnią żadnych kierowniczych funkcji w administracji państwowej (z wyłączeniem osób kierujących instytucjami kultury).
2. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne – reprezentujące środowiska kreatywne i innowacyjne wymienione w § 3 ust. 6 lub prowadzące działalność gospodarczą w obszarze przemysłów kreatywnych i innowacyjnych oraz takie, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia.
3. Członkami honorowymi mogą być osoby zasłużone w swojej działalności na rzecz rozwoju kultury, edukacji i nauki, nawet jeśli nie spełniają kryteriów wymaganych dla członków zwyczajnych i wspierających.
Członkiem honorowym może być także cudzoziemiec.
4. Członkiem afiliowanym może być każda osoba zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i udziałem w jego przedsięwzięciach.

§ 9

1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd, na pisemny wniosek zainteresowanego, poparty pisemną rekomendacją co najmniej jednego członka zwyczajnego Stowarzyszenia, po zweryfikowaniu kryteriów określonych w § 7 Statutu (z wyłączeniem osób, o których mowa w § 8 ust. 5 Statutu poniżej).
2. Decyzja odmowna Zarządu wymaga pisemnego potwierdzenia i jest doręczana zainteresowanemu niezwłocznie po jej podjęciu. Postanowienia § 13 ust. 2 Statutu stosuje się odpowiednio.
3. Członków afiliowanych przyjmuje Zarząd na pisemny wniosek zainteresowanego.
4. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
5. Osoby będące sygnatariuszami Manifestu Kreatywnej Polski, które złożyły podpis pod Manifestem przed dniem 14 maja 2013 nie wymagają pisemnej rekomendacji i przyjmowane są przez Zarząd na swój pisemny wniosek.

§ 10

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a. udziału w obradach Walnego Zebrania Członków z głosem stanowiącym;
b. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
c. zgłaszania postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia;
d. korzystania ze wszystkich urządzeń i materiałów Stowarzyszenia oraz uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;
e. uzyskiwania od Stowarzyszenia pomocy i opieki koleżeńskiej;
f. noszenia odznaki Stowarzyszenia i posiadania jego legitymacji.

§ 11

Członkowie wspierający i afiliowani mają prawo do:

a. udziału w obradach Walnego Zebrania Członków z głosem doradczym;
b. zgłaszania postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia;
c. korzystania ze wszystkich urządzeń i materiałów Stowarzyszenia oraz uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;
d. posiadania odznaki Stowarzyszenia oraz jego legitymacji.

§ 12

Członkowie honorowi maja prawo do:

a. udziału w obradach Walnego Zebrania Członków z głosem doradczym;
b. zgłaszania postulatów do władz Stowarzyszenia;
c. korzystania ze wszystkich urządzeń i materiałów Stowarzyszenia oraz uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;
d. uzyskiwania od Stowarzyszenia pomocy i opieki koleżeńskiej;
e. noszenia odznaki Stowarzyszenia oraz posiadania jego legitymacji.

§ 13

1. Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających oraz afiliowanych należy:

a. przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
b. branie udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Do obowiązków członków zwyczajnych należy regularne opłacanie składek członkowskich, o których mowa w § 18 ust. 2 lit. e Statutu.
3. Do obowiązków członków wspierających należy opłacanie składek członkowskich, o których mowa w § 24 lit. n Statutu. Do obowiązków członków honorowych należy przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi i afiliowani są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 14

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w wyniku:

a. śmierci;
b. objęcia kierowniczego stanowiska w administracji państwowej (z wyłączeniem stanowisk kierowniczych w instytucjach kultury);
c. zgłoszenia Zarządowi wystąpienia na piśmie;
d. utraty przez członka zwyczajnego obywatelstwa polskiego;
e. utraty przez członka zwyczajnego lub honorowego, mocą prawomocnego wyroku sądu powszechnego, praw publicznych;
f. skreślenia uchwałą Zarządu wskutek zalegania z płaceniem składek członkowskich lub świadczeń członka wspierającego przez okres 6 miesięcy i nie uregulowania zaległości w wyznaczonym terminie, pomimo pisemnego wezwania przez Zarząd, chyba, że zaległość usprawiedliwiona była szczególnymi okolicznościami, o czym każdorazowo decyduje Zarząd; po uregulowaniu zaległości osoba skreślona uchwałą Zarządu zostaje przywrócona w prawach członka, o ile w dalszym ciągu spełnia warunki członkostwa, wskazane w niniejszym Statucie i nie zachodzą inne podstawy ustania członkostwa;
g. wykluczenia ze Stowarzyszenia wyrokiem Sądu Koleżeńskiego;
h. pozbawienia uchwałą Walnego Zebrania Członków godności członka honorowego.

Postanowienia ust. 2 poniżej, stosuje się odpowiednio.

2. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty jego doręczenia.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 15

Władzami Stowarzyszenia (dalej: ”władze”) są:

a. Walne Zebranie Członków;
b. Zarząd;
c. Komisja Rewizyjna;
d. Sąd Koleżeński.

§ 16

1. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych bez względu na liczbę obecnych członków lub ich przedstawicieli.
2. Uchwały Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków danej władzy.

§ 17

1. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcje społecznie.
2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.
3. Wybory do władz odbywają się w głosowaniu tajnym.
4. Do ważności wyborów stosuje się odpowiednio § 16 ust. 1 Statutu.
5. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów ważnie oddanych.
6. Mandaty członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej i sądu koleżeńskiego wygasają w dniu, w którym odbywa się Walne Zebranie Członków kończące ich kadencję i wybory nowych członków tych organów. Mandaty członków w/w władz wygasają także na skutek śmierci, złożenia rezygnacji oraz w innych przypadkach utraty członkostwa w Stowarzyszeniu, a także wskutek uchwały Walnego Zebrania Członków w przedmiocie odwołania danego członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego.
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka danej władzy Stowarzyszenia przed upływem kadencji, w szczególności na skutek śmierci, rezygnacji, utraty członkostwa w Stowarzyszeniu skład danej władzy ulega uzupełnieniu do liczby członków danej władzy wskazanej w uchwale Walnego Zebrania Członków o powołaniu członków tej władzy na daną kadencję. Do uzupełnienia składu stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego Statutu o powołaniu członków właściwe dla danej władzy.

ROZDZIAŁ V

Walne Zebranie Członków

§ 18

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a. określenie liczby, wybór członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
b. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
c. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
d. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia na okres kadencji władz;
e. ustalanie wysokości składek członkowskich dla członków zwyczajnych Stowarzyszenia;
f. uchwalanie zmian Statutu;
g. rozpatrywanie odwołań od wyroków Sądu Koleżeńskiego;
h. uchwalanie oraz wprowadzanie zmian do regulaminów Walnego Zebrania Członków, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego;
i. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego i honorowego Prezesa Zarządu Stowarzyszenia;
j. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku;
k. podejmowanie uchwał w innych sprawach, jeżeli nie należą one do kompetencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§ 19

1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd i odbywa się nie rzadziej niż raz na trzy lata.
2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia poprzez wysłanie im pisemnych zawiadomień, co najmniej na 30 dni przed terminem odbycia Walnego Zebrania Członków. Przez pisemne zawiadomienie rozumiane jest wysłanie informacji listem poleconym lub drogą telefaksową albo pocztą elektroniczną za potwierdzeniem.
3. Wnioski członków w przedmiocie zmian lub uzupełnienia porządku obrad winny być składane Zarządowi, najpóźniej 14 dni przed terminem odbycia Walnego Zebrania Członków.
4. Jeżeli następuje uzupełnienie porządku obrad w trybie określonym w ust. 3, Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia o uzupełnieniu porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem odbycia Walnego Zebrania Członków przez wysłanie informacji listem poleconym lub drogą telefaksową albo pocztą elektroniczną za potwierdzeniem.

§ 20

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, jeżeli nie zostanie ono zwołane przez Zarząd w czasie określonym w Statucie oraz nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w sytuacji, gdy Zarząd, pomimo żądania Komisji Rewizyjnej nie zwoła Walnego Zebrania Członków w ciągu trzech tygodni od zgłoszenia tego żądania.

§ 21

Przedmiotem uchwał Walnego Zebrania Członków mogą być jedynie sprawy objęte porządkiem obrad, ustalonym i podanym do wiadomości w trybie określonym w § 19 z zastrzeżeniem ust. 4.

§ 22

1. W Walnym Zebraniu Członków członkowie uczestniczą osobiście lub przez upełnomocnionych przedstawicieli. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i załączone do protokołu Walnego Zebrania Członków.
2. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia dysponuje na Walnym Zebraniu Członków jednym głosem stanowiącym.
3. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć także członkowie wspierający, afiliowani i honorowi z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ VI

Zarząd

§ 23

1. Zarząd składa się z 7 – 9 członków.
2. Członkowie Zarządu wybierani są na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Kandydaci na Członków Zarządu mogą być zgłaszani przez każdego członka Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Z chwilą rozpoczęcia głosowania ustaje możliwość zgłaszania kandydatów na Członków Zarządu.
4. Zarząd jeszcze przed zamknięciem obrad Walnego Zebrania Członków, wybiera ze swego grona Wiceprezesów Stowarzyszenia w liczbie od jednego do dwóch oraz Skarbnika Stowarzyszenia, o czym zawiadamia Walne Zebranie Członków.
5. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a podczas jego nieobecności jeden z Wiceprezesów wskazany przez Prezesa Stowarzyszenia.
6. Prezes Stowarzyszenia, Wiceprezesi i Skarbnik stanowią Prezydium Zarządu Stowarzyszenia, które jest uprawnione do kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia oraz reprezentowanie Stowarzyszenia wobec osób trzecich;
b. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
c. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w trybie i w wypadkach przewidzianych w Statucie;
d. zarządzanie funduszami Stowarzyszenia, w tym zatwierdzanie rocznego budżetu Stowarzyszenia oraz określenie najwyższej sumy zobowiązań, jakie Stowarzyszenie może zaciągnąć w danym roku budżetowym;
e. podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i skreślania członków zwyczajnych i wspierających oraz afiliowanych;
f. prowadzenie rejestru członków;
g. opracowywanie regulaminów związanych z działalnością Stowarzyszenia;
h. nadzór nad przestrzeganiem Statutu, uchwał i regulaminów przez członków Stowarzyszenia;
i. ustalenie wzorów pieczęci, odznaki członkowskiej, legitymacji i dyplomów honorowych;
j. powoływanie Sekcji tematyczno-problemowych Stowarzyszenia, o których mowa w Rozdziale IX Statutu;
k. powołanie Biura Stowarzyszenia, zatrudnienie Dyrektora Biura, który bierze udział w pracach Zarządu, jednakże bez prawa udziału w głosowaniach;
l. powoływanie, na wniosek co najmniej trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia, kół, których Przewodniczący mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym;
m. powoływanie ciał doradczych i eksperckich Stowarzyszenia;
n. ustalanie wysokości składek członkowskich dla członków wspierających Stowarzyszenia.

§ 25

1. Prezes lub Wiceprezes zwołuje przynajmniej raz na trzy miesiące zebranie Zarządu.
2. W pracach Zarządu lub poszczególnych zebraniach mogą uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 26

Stowarzyszenie reprezentują oraz zaciągają w jego imieniu zobowiązania majątkowe łącznie dwaj Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu Stowarzyszenia lub Wiceprezes.

ROZDZIAŁ VII

Komisja Rewizyjna

§ 27

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia, odpowiedzialnym przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 28

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków wybranych spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków i jeszcze przed zamknięciem obrad Walne Zebranie Członków wybiera ze swego grona Przewodniczącego, o czym zawiadamia Walne Zebranie Członków.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli statutowych działalności Zarządu, co najmniej raz do roku, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Walnego Zebrania Członków;
b. występowanie do Zarządu z wnioskami o zwołanie nadzwyczajnego i zwyczajnego Walnego Zebrania Członków na zasadach określonych w § 20 ust. 2;
c. składanie sprawozdania ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków, składanie wniosków w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu za okres kadencji, projektów budżetu oraz wniosków o absolutorium dla ustępującego Zarządu.

§ 30

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 31

Komisja Rewizyjna może delegować do wykonania określonych zadań kontrolnych swoich członków i powoływać rzeczoznawców spoza swego grona.

ROZDZIAŁ VIII

Sąd Koleżeński

§ 32

1. Sąd Koleżeński rozpoznaje sprawy dyscyplinarne dotyczące członków Stowarzyszenia, jeżeli swoim postępowaniem naruszają oni postanowienia Statutu lub regulaminów Stowarzyszenia, albo działają na szkodę Stowarzyszenia lub w inny sprzeczny z normami środowiskowymi (zasadami etyki zawodowej).
2. Wszczęcie postępowania przed sądem następuje na pisemny i umotywowany wniosek Zarządu lub członka Stowarzyszenia.

§ 33

1. Sąd Koleżeński składa się z trzech do pięciu sędziów wybranych przez Walne Zebranie Członków i jeszcze przed zamknięciem obrad Walnego Zebrania Członków wybiera ze swego grona Przewodniczącego, o czym zawiadamia Walne Zebranie Członków.
2. Przewodniczący Sądu kieruje pracami Sądu Koleżeńskiego, a w szczególności wyznacza składy sądzące oraz terminy rozpraw.
3. Sędziowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być ani członkami Zarządu, ani członkami Komisji rewizyjnej.
4. Sędziowie Sądu Koleżeńskiego orzekają na podstawie swego przekonania wysnutego z przeprowadzonych dowodów i opartego na swobodnej ocenie, z uwzględnieniem wskazań wiedzy oraz doświadczenia życiowego.

§ 34

Karami orzekanymi przez Sąd Koleżeński są:

1. kara nagany,
2. zakaz pełnienia funkcji we władzach Stowarzyszenia przez okres do trzech lat,
3. kara wykluczenia ze Stowarzyszenia.

§ 35

1. Wyroki uniewinniające, jak też wyroki orzekające karę nagany są ostateczne.
2. Od wyroku orzekającego zakaz pełnienia funkcji we władzach Stowarzyszenia, jak też wykluczenia ze Stowarzyszenia, członkowi, którego wyrok ten dotyczy, służy odwołanie do Walnego Zebrania Członków na zasadach określonych w § 14 ust. 2 Statutu.

ROZDZIAŁ IX

Sekcje tematyczno-problemowe

§ 36

1. Sekcje tematyczno-problemowe mogą być powoływane przez Zarząd. Pierwsze Sekcje tematyczno-problemowe zostaną powołane prze Walne Zebranie Członków.
2. Każda sekcja tematyczno-problemowa wybiera z grona członków poszczególnych sekcji Przewodniczącego Sekcji tematyczno-problemowej. Do ważności wyborów stosuje się odpowiednio § 16 ust. 1 Statutu.
3. Przewodniczący Sekcji tematyczno-problemowej może zostać odwołany przez członków sekcji na wniosek przynajmniej jednego członka Sekcji bezwzględną większością głosów oddanych bez względu na liczbę obecnych członków lub ich przedstawicieli, w głosowaniu tajnym.
4. W przypadku odwołania Przewodniczącego Sekcji tematyczno-problemowej, członkowie Sekcji niezwłocznie, na tym samym głosowaniu, dokonują wyboru nowego Przewodniczącego.

ROZDZIAŁ X

Regiony

§ 37

1. Stowarzyszenie może tworzyć jednostki terenowe organizacyjne (Regiony), obejmujące swoim zasięgiem jedno lub kilka województw.
2. Zamiar utworzenia Regionu przedstawiany jest Zarządowi Stowarzyszenia w postaci pisemnego oświadczenia co najmniej pięciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia z obszaru, który ma być objęty przez Region.
3. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o powołaniu Regionu w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zarządowi oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
4. O powołaniu Regionu Zarząd Stowarzyszenia powiadamia niezwłocznie członków Regionu wraz z jednoczesnym zawiadomieniem o pierwszym Walnym Zebraniu Członków Regionu, celem powołania Zarządu Regionu.

§ 38

1. Członkowie Stowarzyszenia w Regionie wybierają trzyosobowy Zarząd Regionu spośród grona członków zwyczajnych w Regionie.
2. Kadencja Zarządu Regionu trwa trzy lata.
3. Zarząd Regionu koordynuje działania statutowe członków Stowarzyszenia w Regionie i kieruje tymi działaniami.

§ 39

1. Członkowie Stowarzyszenia w Regionie zbierają się na Walnym Zebraniu Członków Regionu celem omówienia spraw Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem spraw w Regionie, a także celem wyboru Zarządu regionu.
2. Walne Zebranie Członków Regionu zwołuje Zarząd Regionu:

a. z własnej inicjatywy nie częściej niż dwa razy w roku, ale nie rzadziej niż raz w roku;
b. na pisemny wniosek co najmniej 1/5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia w Regionie – w ciągu 30 dni od daty złożenia takiego wniosku.

§ 40

Postanowienia dotyczące Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ XI

Zmiany Statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 41

Zmiany Statutu mogą być dokonane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów. W obecności co najmniej ½ dysponujących pełnią praw wyborczych uczestników Walnego Zebrania Członków – według listy obecności sporządzonej w chwili otwarcia obrad.

§ 42

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 1/2 dysponujących pełnią praw wyborczych uczestników Walnego Zebrania Członków – według listy obecności sporządzonej w chwili otwarcia obrad.
2. Jednocześnie z podjęciem uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków podejmuje taką samą większością głosów uchwałę o przeznaczeniu jego majątku.

ROZDZIAŁ XII

Postanowienia końcowe

§ 43

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ustawy wskazanej w § 1 ust. 3 niniejszego Statutu i inne obowiązujące przepisy.

Warszawa, dnia 26 maja 2014 roku

Nasi partnerzy


Top