Regulamin

Regulamin serwisu „Kreatywna Polska” 

Definicje

Regulamin
niniejszy regulamin
Administrator
Stowarzyszenie Kreatywna Polska, z siedzibą w 00-721 Warszawie, ul. Chełmska 21 bud. 28c, adres e-mail: kontakt@kreatywnapolska.pl
Serwis
platforma informatyczno-informacyjna, i wszystkie jej elementy programistyczne, graficzne i inne, funkcjonująca poprzez i przy użyciu sieci Internet pod adresem www.kreatywnapolska.pl stworzona i utrzymywana przez Administratora
Materiał
każdy wytwór działalności człowieka, zarówno umysłowej jak i fizycznej, niezależnie od stopnia jego ukończenia, przeznaczenia, wartości, wielkości i innych okoliczności, który jest utrwalony w postaci zapisu cyfrowego i jest dostępny w Serwisie
Użytkownik
osoba zarejestrowana w ramach Serwisu i posiadająca w nim własne Konto lub korzystająca z Serwisu w inny sposób opisany w Regulaminie
Konto
zbiór danych umieszczonych w ramach Serwisu, przypisane do danego Użytkownika, w ramach którego przechowywana jest informacja o Użytkowniku
Umowa
umowa o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem, zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem
Polityka Prywatności
dokument, określający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Administratora, stanowiący integralną cześć Regulaminu
 1. Postanowienia ogólne
  1. Administrator jest podmiotem posiadającym wszelkie prawa do Serwisu.
  2. Serwis jest udostępniany poprzez stronę internetową www.kreatywnapolska.pl.
  3. Do Serwisu prowadzą także następujące adresy URL: www.kreatywna-polska.pl, www.kreatywna-polska.eu oraz www.kreatywna-polska.com.
  4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik powinien się zapoznać z treścią niniejszego Regulaminu, Polityką Prywatności oraz Polityką plików cookies (dostęp za pośrednictwem Serwisu). Rozpoczęcie korzystania z Serwisu oznacza akceptację powyższych dokumentów przez Użytkownika Serwisu oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.
  5. Każdy z Użytkowników zobowiązuje się korzystać z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności.
  6. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub korzystanie z niego. Zabronione jest podejmowanie innych bezprawnych działań na szkodę Administratora lub Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom.
 2. Dostęp do Serwisu
  1. Korzystanie z Serwisu odbywa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów.
  2. Administrator Serwisu nie zapewnia na rzecz Użytkownika sprzętu, oprogramowania, w tym oprogramowania zabezpieczającego ten sprzęt i oprogramowania przed działaniami niepożądanymi ze strony osób trzecich, oraz dostępu do sieci Internet.
  3. Każdy Użytkownik może, bez konieczności rejestracji, korzystać z „Dostępu otwartego” do Serwisu, obejmującego możliwość zapoznania się z zawartością całego Serwisu, poza zawartością działów i materiałów przeznaczonych dla zarejestrowanych użytkowników (Dostęp dla zarejestrowanych użytkowników) oraz działów i materiałów przeznaczonych tylko dla członków Stowarzyszenia Kreatywna Polska. Działy i materiały dla członków Stowarzyszenia Kreatywna Polska funkcjonują w „Dostępie dla specjalnych użytkowników”, a odpowiednie uprawnienia dostępu przyznawane są zgodnie z wewnętrznymi zasadami ustanowionymi w tej sprawie przez samo Stowarzyszenie.
  4. Umowa o świadczenie usług w ramach „Dostępu otwartego” zostaje zawarta w momencie dokonania przez Użytkownika jakiejkolwiek (pierwszej) czynności w Serwisie.
  5. Po dokonaniu rejestracji w Serwisie Użytkownik może korzystać z „Dostępu dla zarejestrowanych użytkowników”, obejmującego dodatkowo, m.in.:
   1. utworzenie Konta Użytkownika wraz z możliwością stworzenia własnego opisu, publikacji jednego linka (adresu URL) oraz wgrania avatara Użytkownika,
   2. dostęp do forum Serwisu, poza tymi częściami forum, które przeznaczono tylko dla członków Stowarzyszenia Kreatywna Polska;
   3. możliwość dokonywania wpisów/komentarzy w tych miejscach Serwisu, w których Administrator udostępnił taką funkcjonalność;
   4. otrzymywanie Newslettera Kreatywnej Polski.
  6. Rejestracja polega na zalogowaniu się do Serwisu przy użyciu formularza rejestracyjnego, znajdującego się pod adresem internetowym: http://www.kreatywnapolska.pl/rejestracja, w którym Użytkownik zobowiązany jest:
   1. podać swoje imię i nazwisko,
   2. dwukrotnie podać swój adres e-mail – unikatowy dla całego Serwisu,
   3. wybrać i podać login – unikatowy dla całego Serwisu, i nietożsamy z imieniem lub nazwiskiem Użytkownika
   4. wybrać i podać dwukrotnie hasło,
   5. zaakceptować Regulamin,
   6. zaakceptować Politykę Prywatności,
   7. podać inne dane wynikające z zasad funkcjonalności Serwisu.
  7. Dostęp i korzystanie z Serwisu zarówno w ramach „Dostępu otwartego”, jak i „Dostępu dla zarejestrowanych użytkowników” są bezpłatne, chyba że określona część Serwisu albo konkretna funkcjonalność zostały wyraźnie oznaczone jako płatne.
  8. Użytkownik zapewnia, że wszelkie dane lub Materiały podane przez niego w trakcie procesu Rejestracji jak i w trakcie korzystania z Serwisu, są prawdziwe i nie naruszają niczyich praw, dóbr lub interesów, prawa lub tajemnicy chronionej ani dobrych obyczajów.
  9. W zależności od formy rejestracji Administrator może wymagać od Użytkownika, który prowadzi proces rejestracji autoryzacji/weryfikacji tej rejestracji, w tym drogą komunikacji elektronicznej.
  10. W chwili potwierdzenia dokonania Rejestracji, o którym mowa w pkt II.9 pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem zawarta zostaje umowa o świadczenie usług w ramach Dostępu dla zarejestrowanych użytkowników. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Za termin rozpoczęcia świadczenia usług przez Administratora na rzecz Użytkownika uznaje się chwilę potwierdzenia dokonania Rejestracji.
  11. W terminie 10 dni od zawarcia Umowy, o której mowa w pkt II.4 oraz Umowy, o której mowa w pkt II.10, Użytkownik ma prawo od niej odstąpić. Prawo odstąpienia można wykonać wyłącznie poprzez złożenie oświadczenia woli w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Odstąpienie nie dotyczy usług, których świadczenie zostało rozpoczęte za zgodą Użytkownika przed upływem wskazanych powyżej 10 dni od zawarcia Umowy.
  12. Każdy zarejestrowany Użytkownik może zalogować się do Serwisu w celu korzystania z dodatkowych funkcjonalności Serwisu, o których mowa w pkt II.5. Logowanie odbywa się poprzez prawidłowe podanie wymaganych przez Serwis danych do zalogowania bądź, jeśli Serwis to umożliwia, za pośrednictwem serwisów lub platform niezależnych do Administratora.
  13. Każdy Użytkownik w dowolnym momencie korzystania z Serwisu może, za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu, wylogować się z Serwisu.
  14. Umowa o świadczenie usług w ramach Dostępu otwartego ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
  15. Dla uzyskania dostępu przez Użytkownika do wybranych informacji lub Materiałów zamieszczonych w Serwisie konieczne może być uzyskanie uprawnienia przez Użytkownika od osób trzecich (np. licencje na korzystanie z oprogramowania niezbędnego do korzystania z funkcjonalności Serwisu).
  16. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia nieprzerwanego dostępu do Serwisu.
  17. Administrator zastrzega jednak, iż dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu niezbędne jest prowadzenie, od czasu do czasu, napraw, konserwacji, przeglądów, ulepszeń, zmian Serwisu lub jego elementów. Administrator uprzedza, iż w czasie dokonywania wspomnianych czynności, dostęp do wszystkich lub wybranych funkcjonalności Serwisu może być wyłączony lub ograniczony. O przerwach technicznych i czasie ich trwania, zaplanowanych przez Administratora, Administrator będzie informował Użytkowników poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów pod adresem, na którym Serwis jest udostępniony. O przerwach technicznych nie planowanych przez Administratora i niezależnych od jego działań, Administrator powiadomi niezwłocznie w dostępnym trybie.
 3. Materiały dostępne w Serwisie
  1. Wszelkie prawa do Serwisu, Materiałów umieszczonych w jego ramach przez Administratora, ich elementów, w tym programistycznych, graficznych i innych, nazwy Serwisu, domeny internetowej Serwisu, Logo, stanowią własność Administratora lub są wykorzystywane przez Administratora na mocy stosownych licencji, zgód lub przepisów prawa.
  2. Korzystanie przez Użytkowników Serwisu z Materiałów, o których mowa w pkt III.1, i ich elementów może następować w sposób zgodny z Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Z części Materiałów Użytkownicy mogą korzystać na zasadzie Uznania Autorstwa (licencja Creative Commons). Materiały te są w Serwisie wyraźnie oznaczone (skrót: „CC”).
  3. Użytkownicy mogą ponadto rozpowszechniać Materiały dostępne w Serwisie poprzez zamieszczanie na innych stronach internetowych linków do tych Materiałów.
 4. Treści zamieszczane przez Użytkowników
  1. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników Serwisu takich treści (w tym m.in. wpisów, Materiałów, opisów konta – profilu Użytkownika i jego awatarów), które naruszają prawo, prawa, w tym prawa autorskie, pokrewne, prawa własności przemysłowej, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zawierających treści rasistowskie, dyskryminujące lub szkalujące inne osoby, a także naruszających prawo, zasady uczciwej konkurencji, know how, interesy, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania.
  2. Administrator oświadcza, nie wybiera Użytkowników, chyba że co innego przewidziane jest w Regulaminie, i nie monitoruje treści lub Materiałów zamieszczanych przez Użytkowników.
  3. Wraz z zamieszczeniem danych treści lub Materiałów w Serwisie Użytkownik oświadcza i zapewnia, że nie narusza zakazu określonego w pkt IV.1.
  4. W przypadku zamieszczenia w Serwisie treści lub Materiałów wbrew zakazowi wynikającemu z pkt IV.1 obowiązuje procedura określona w pkt V poniżej.
  5. Użytkownik zobowiązany jest do dołożenia należytych starań w celu zapewnienia, aby przekazywany przez niego w postaci elektronicznej Materiał był wolny od jakichkolwiek wirusów lub innych podobnych zagrożeń.
 5. Procedura zgłaszania zagrożenia lub naruszenia praw
  1. W sytuacji gdy zamieszczenie danej treści lub Materiału w ramach Serwisu zostało dokonane z naruszeniem prawa, praw, dóbr osobistych, dobrych obyczajów, uczuć, moralności, przekonań, zasad uczciwej konkurencji, know how, interesów, tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie zobowiązania lub zawiera ona treści rasistowskie, dyskryminujące lub szkalujące inne osoby Administrator powiadomiony o takim naruszeniu przez osobę uprawnioną zgodnie z procedurą opisaną poniżej podejmie działania mające na celu usunięcie z Serwisu wpisów będących przyczyną naruszenia.
  2. Administratora uznaje się za powiadomionego o zgłoszeniu zawiadomienia o naruszeniu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału jeśli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:
   1. zawiadomienie zostanie skierowane przez osobę uprawnioną:
    • w przypadku osób fizycznych działających we własnym imieniu lub jako przedstawiciel ustawowy: wraz z podaniem jej imienia i nazwiska ewentualnie podstawy występowania jako przedstawiciel ustawowy, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail, własnoręcznym podpisem,
    • w przypadku innych osób lub podmiotów: wraz z podaniem jej imienia i nazwiska, stosownym upoważnieniem wystawionym przez uprawnioną osobę/osoby wraz ze wskazaniem podstawy tego uprawienia, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail, własnoręcznym podpisem,
   2. zawiadomienie będzie wskazywać na podstawę uprawnienia do dokonania zawiadomienia i żądania usunięcia określonego Materiału;
   3. zawiadomienie będzie zawierać przytoczenie wpisu, którego dotyczy, ze wskazaniem adresu podstrony Serwisu, w ramach której jest on dostępny i miejsca na stronie, które umożliwią Administratorowi zlokalizowanie tego wpisu.
  3. Administrator powiadomiony o naruszeniu przeanalizuje zawiadomienie i po stwierdzeniu jego zasadności, usunie kwestionowany wpis z Serwisu.
  4. W przypadkach oczywistego naruszenia zawiadomienia mogą być składane w formie elektronicznej na adres administrator@kreatywnapolska.pl. W takich przypadkach Administrator może usunąć kwestionowany wpis z Serwisu, jeżeli zawiadomienie jest wiarygodne i zawiera co najmniej dane umożliwiające zlokalizowanie wpisu, o których mowa w pkt V.2c.
  5. Administrator może, przed ostatecznym rozpatrzeniem zawiadomienia, poprosić o uzupełnienie zawiadomienia lub o złożenie dalszych wyjaśnień, a w przypadku zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5 niniejszego rozdziału, może poprosić o złożenie zawiadomienia, o którym w ust. 4 niniejszego rozdziału. W przypadku skierowania żądania zawiadomienia, o którym w ust. 4 powyżej, Administratora uznaje się za powiadomionego z momentem złożenia takiego zawiadomienia przez uprawnionego.
  6. Powyższa procedura reklamacyjna znajduje analogiczne zastosowanie w przypadku zgłoszenia naruszenia prawa, praw, dóbr osobistych, dobrych obyczajów, uczuć, moralności, przekonań, zasad uczciwej konkurencji, know how, interesów, tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie zobowiązania w związku z udostępnionymi w Serwisie Materiałami.
 6. Procedura zablokowania dostępu
  1. Administrator ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do Serwisu lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy:
   1. Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub narusza postanowienia niniejszego Regulaminu,
   2. działania Użytkownika w sposób bezprawny naruszają dobra osobiste Administratora lub w inny sposób wyrządzają szkodę Administratorowi, Serwisowi lub innym osobom,
   3. Konto wymaga dodatkowej weryfikacji danych, podawanych przy rejestracji przez Użytkownika, w tym w przypadku wątpliwości co do zgodności w/w danych ze stanem rzeczywistym.

   Niezależnie od powyższego Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zablokowania dostępu, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora.

  2. Administrator poinformuje Użytkownika o zablokowaniu Użytkownika na adres e-mailowy podany przez Użytkownika. Zablokowanie dostępu do całości Serwisu równoznaczne jest z rozwiązaniem Umowy przez Administratora.
  3. W przypadku gdy charakter naruszenia na to pozwala, Administrator wyznaczy Użytkownikowi termin na przywrócenie stanu zgodnego z prawem lub Regulaminem i na usunięcie skutków naruszenia. W przypadku zastosowania się Użytkownika do powyższego Administrator odblokuje dostęp Użytkownika do Serwisu lub jego określonych funkcjonalności, w zakresie o którym mowa powyżej.
 7. Postępowanie reklamacyjne
  1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: pomoc@kreatywnapolska.pl. Reklamacja powinna być wysłana z adresu e-mail podanego przez Użytkownika podczas rejestracji i zawierać co najmniej nazwę Konta, pod którym Użytkownik został zarejestrowany w Serwisie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
  3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  4. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
  5. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana wyłącznie na adres e-mail przypisany do danego Konta, z którego złożono reklamację. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Administrator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do tego Konta.
 8. Dane Użytkowników
  1. Dane osobowe podane Administratorowi przez Użytkowników w ramach rejestracji do Serwisu przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w Polityce Prywatności, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i jest uważana za jego integralną część.
  2. Sposób zarządzania plikami cookies został określony w Polityce plików cookies, do której bezpośredni link zamieszczony jest na stronie głównej Serwisu.
 9. Postanowienia końcowe
  1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Serwisu w jakikolwiek sposób. Wejście na stronę internetową Serwisu i korzystanie z jego jakichkolwiek funkcjonalności równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu.
  2. Użytkownik może w każdym momencie deaktywować założone przez siebie Konto. Deaktywacja Konta nie oznacza automatycznie usunięcia treści lub Materiałów umieszczonych przez Użytkownika w ramach Serwisu. Te treści lub Materiały, zgodnie z istniejącymi funkcjonalnościami, Użytkownik może usunąć przed deaktywowaniem Konta.
  3. Administratorowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy z Użytkownikiem, tylko z ważnych powodów i za 7 (siedmio) dniowym wypowiedzeniem.
  4. Administratorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu, o czym poinformuje Użytkowników w postaci informacji umieszczonej na Serwisie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią zmienionego Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone do Regulaminu powinien zaprzestać korzystania z Serwisu, a w przypadku gdy korzystał z dostępu innego niż „Dostęp otwarty”, wypowiedzieć ponadto umowę o świadczeniu usług za pomocą odpowiedniej funkcjonalności Serwisu.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w ciągu 14 dni od dnia ich dokonania i powiadomienia o tym fakcie Użytkowników poprzez komunikaty/funkcjonalności dostępne w ramach Serwisu.

01.06.2014

Nasi partnerzy


Top