Mikrobudżety: weryfikacja dorobku twórczego

Do 31 października 2018 roku w ramach Priorytetu Produkcja Filmów Mikrobudżetowych „Pierwszy Film” trwa weryfikacja dorobku artystycznego młodych debiutantów, którzy nie ukończyli studiów reżyserskich, ale mogą wykazać się udokumentowaną twórczością filmową i planują ubiegać się o dofinansowanie PISF

Tzw. Mikrobudżety skierowane są do debiutantów – przede wszystkim do absolwentów wydziałów reżyserii szkół filmowych, ale także do pozostałych młodych twórców, którzy mogą wykazać się dorobkiem filmowym.

W przypadku, gdy reżyser nie posiada dyplomu ukończenia co najmniej studiów I-go stopnia na wydziale reżyserii uczelni publicznej lub niepublicznej, konieczne jest dostarczenie do 31 października br. jego dorobku twórczego w celu weryfikacji i wydania zgody na dopuszczenie do składania wniosku.

Wymagany dorobek twórczy można dostarczyć osobiście do siedziby Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Krakowskie Przedmieście 21/23, 00-071 Warszawa. Materiały audiowizualne powinny być zapisane na nośniku cyfrowym. Do materiałów powinny być dołączone CV reżysera/ki oraz metryczka zawierająca podstawowe informacje o załączonych plikach: tytuł, metraż, rok produkcji, imiona i nazwiska twórców, dane o eksploatacji dzieła, informacje o nagrodach.

Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie, którzy są w stanie przedłożyć dowód ukończenia co najmniej studiów I-go stopnia na wydziale reżyserii uczelni publicznej lub niepublicznej przez reżysera/kę planowanego filmu, składają wniosek bez konieczności weryfikacji dorobku twórczego reżysera/ki filmu.

16-30 listopada 2018 roku odbędzie się nabór wniosków na produkcję w priorytecie VII Produkcja Filmów Mikrobudżetowych „Pierwszy Film”, przeznaczony dla absolwentów wydziałów reżyserii szkół filmowych oraz twórców, którzy do 31 października 2018 roku złożyli wymagane materiały i uzyskali zgodę na złożenie wniosku.

źródło: PISF

Nasi partnerzy


Top