Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Kreatywna Polska

                                                                                                                                                                                                                                                                                Warszawa, 7 maja 2023 roku

                                                                            

Zgodnie z § 19 ust. 2 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Kreatywna Polska zwołuje Walne Zebranie Członków.

Niniejszym pismem Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia Członków SKP o Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się 6 czerwca 2023 roku o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Stowarzyszenia Filmowców Polskich przy ul. Pańska 85 w Warszawie.

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kreatywna Polska Rejestracja uczestników Walnego Zebrania Członków od godz. 10.00

Miejsce: sala konferencyjna SFP (parter), ul. Pańska 85 w Warszawie.
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków SKP o godz. 10.30.
2. Wybór Przewodniczącego Obrad i Protokolanta.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wystąpienie Prezesa SKP i omówienie dotychczasowej działalności Stowarzyszenia oraz
sprawozdania Zarządu.
5. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego za rok 2022.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2022.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu
Koleżeńskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego za rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty w roku 2022 z nadwyżki uzyskanej w latach
poprzednich.
10. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia – zgłaszanie kandydatów,
głosowanie i ogłoszenie wyników.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej – zgłaszanie kandydatów, głosowanie
i ogłoszenie wyników.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sądu Koleżeńskiego – zgłaszanie kandydatów,
głosowanie i ogłoszenie wyników.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składek członków zwyczajnych.
16. Powiadomienie przez Zarząd o wyborze Prezydium Zarządu.
17. Powiadomienie przez Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński o wyborze Przewodniczących tych
władz.
18. Wystąpienie nowych władz Stowarzyszenia, dyskusja programowa i wolne wnioski.
19. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków SKP.
O ewentualnych zmianach porządku obrad informować będziemy za pośrednictwem poczty
elektronicznej

źródło: Kreatywna Polska

Nasi partnerzy


Top