Stanowisko Polskiej Izby Książki w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Polska Izba Książki opublikowała swoje stanowisko w sprawie projektu, który trafił ponad m-c temu do społecznych konsultacji.

Jak czytamy na stronach PIK-u, Polska Izba Książki (zwana dalej jako „PIK” lub zamiennie „Izba”) z satysfakcją przyjmuje projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw, dostępny na stronie https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12360954/katalog/12887995#12887995  zwany dalej „projektem” lub zamiennie „projektem ustawy”, stanowi on bowiem implementację rozwiązań prawnych, na które polski sektor kreatywny, w tym rodzimy rynek wydawniczy, oczekuje od lat.

Nie oznacza to jednak, że projekt pozbawiony jest wad czy nieścisłości. Poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych tego projektu pragniemy wskazać na najbardziej palące, naszym zdaniem, problemy jakie dostrzegamy w tekście projektu.

Dalej możemy przeczytać, że „Izba” ufa, iż dostrzeżenie tych problemów oraz przedstawienie rozwiązań, zostanie uwzględnione, a przez to przyczyni się do uzyskania jeszcze lepszej jakości polskiej regulacji i jej łatwiejszego stosowania. Wierzymy bowiem, że tylko kompleksowa i pozbawiona niejasności regulacja prawna może przełożyć się na lepszą ochronę praw przysługujących podmiotom uprawnionym, tj. sektorowi kreatywnemu, a użytkownikom (odbiorcom końcowym) utworów i praw pokrewnych stworzy przejrzyste warunki do legalnego korzystania z nich.

Stanowisko przedsiębiorców skupionych w PIK,  koncentruje się przede wszystkim na zniwelowaniu niepotrzebnych, (zdaniem PIK) i łatwych do usunięcia niejasności, które pojawiły się w projekcie ustawy. „Izba” proponuje również, jak można dalej przeczytać:  uzupełnienie polskiej regulacji o dodatkowe przepisy, które lepiej, w naszej ocenie, oddadzą ducha dyrektywy, a przede wszystkim sprawią, że osiągnięte zostaną cele regulacji. Nie możemy bowiem stracić z pola widzenia tego, co jest owym celem i co ma znaczenie z perspektywy interesu gospodarczego Polski. W naszej ocenie owym nadrzędnym celem jest stworzenie takich ram prawnych, w których bezpiecznie i efektywnie będzie się tworzyć. Sektor kreatywny, a w jego ramach sektor wydawniczy, stanowi bowiem istotny i stale rozwijający się element polskiej gospodarki. Polskie przepisy prawa powinny wzmacniać pozycję przedstawicieli tego sektora, promując twórczość oraz poszanowanie dla praw autorskich i praw pokrewnych. Silny rynek kreatywny, a rynek wydawniczy w szczególności, przekłada się bowiem na budowanie silnej i wyraźnej tożsamości społeczeństwa oraz rozwoju polskiej gospodarki. W obliczu krytycznie niskiego stanu czytelnictwa w Polsce, którego poprawa  zależy w dużym stopniu od rozwoju polskiego piśmiennictwa i silnego, dobrze funkcjonującego rynku książki wzmocnienie i ochrona twórców i przedsiębiorców związanych z światem książki ma ogromne znaczenie.

Z powyższych względów, stanowisko PIK-u ma na celu wzmocnienie regulacji implementującej dyrektywę 2019/790 w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE (tzw. dyrektywy „Digital Single Market”, zwanej dalej „dyrektywą DSM” lub zamiennie „dyrektywą”).

Uwagi Polskiej Izby Książki do projektu ustawy na stronie PIK-u, pod poniższym linkiem:

http://www.pik.org.pl/komunikaty/946/stanowisko-polskiej-izby-ksiazki-w-sprawie-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-prawie-autorskim-i-prawach-pokrewnych

 

źródło: www.pik.org.pl

Nasi partnerzy


Top