Stanowisko SKP odnoszące się do ogłoszenia umieszczonego na stronach internetowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącego konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r.

  1. dz. 060/2017

 

 

Szanowny Pan

Paweł Lewandowski

Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00-071 Warszawa

 

Szanowny Panie Ministrze,

 w nawiązaniu do ogłoszenia umieszczonego na stronach internetowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącego konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy -Prawo prasowe, w imieniu Stowarzyszenia Kreatywna Polska przedstawiam następujące stanowisko.

Z aprobatą odnosimy się do przedstawionej propozycji zmian regulacji dotyczącej autoryzacji. Obecnie obowiązujące przepisy w wielu przypadkach prowadziły do zablokowania publikacji. Zmiana w tym zakresie wydaje się być konieczna i z pewnością korzystna dla efektywniejszego dokonywania autoryzacji, co przełoży się na jakość debaty publicznej i usprawnienie funkcjonowania rynku prasy.

Chcielibyśmy jednocześnie zaproponować kilka modyfikacji przepisów projektu ustawy, w celu ich doprecyzowania i lepszej zgodności z realiami dzisiejszego rynku prasy. Po pierwsze, chęć dokonania autoryzacji powinna być zgłaszana przez osobę udzielającą informacji niezwłocznie po udzieleniu informacji. Proponujemy następujące brzmienie:

Art. 14a ust. 1

Dziennikarz nie może odmówić osobie udzielającej informacji autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi, o ile nie była ona uprzednio publikowana. Żądanie autoryzacji należy zgłosić dziennikarzowi niezwłocznie po udzieleniu informacji.”

Po drugie, czas na dokonanie autoryzacji w przypadku dzienników powinien zostać skrócony. Zaproponowany w projekcie 24 godzinny okres mógłby prowadzić do braku zainteresowania opinii publicznej informacjami, które ze względu na długi czas oczekiwania na autoryzację, straciłyby na swojej aktualności. W związku z tym, proponujemy, aby okres ten wynosił maksymalnie 6 godzin w przypadku dzienników. W odniesieniu do czasopism, które ukazują się raz w tygodniu lub rzadziej termin 3 dni wydaje się odpowiedni.

Doprecyzowania wymaga również określenie momentu, od którego biegnie termin na dokonanie autoryzacji. Proponujemy wprowadzenie następującej zmiany brzmienia przepisu:

Art. 14a ust. 3

Bieg terminów, o których mowa w ust. 2, rozpoczyna się od momentu przekazania w sposób wzajemnie uzgodniony tekstu dosłownie cytowanej wypowiedzi przewidzianego do publikacji w prasie osobie udzielającej informacji bądź osobie przez nią upoważnionej tak, aby osoba ta mogła się skutecznie zapoznać z treścią materiału.”

W celu wyeliminowania ewentualnych rozbieżności interpretacyjnych proponujemy również drobną zmianę w redakcji art. 14a ust. 5: „w przypadku braku przekazania autoryzowanej wypowiedzi w terminach określonych w ust. 2 uznaje się, że wypowiedź może zostać opublikowana.

Pozytywnie oceniamy również propozycję uchylenia sankcji ograniczenia wolności za opublikowanie dosłownie cytowanej wypowiedzi bez umożliwienia dokonania autoryzacji.

W imieniu Stowarzyszenia Kreatywna Polska oraz przemysłów kreatywnych, które nasza organizacja reprezentuje, dziękuję za możliwość wyrażenia powyższej opinii. Jednocześnie deklarujemy chęć  aktywnego uczestnictwa i wsparcie w dalszych etapach procesu legislacyjnego.

 

Z wyrazami szacunku

Dorota Hawliczek

Dyrektor Stowarzyszenia Kreatywna Polska

 

 

 

 

Nasi partnerzy


Top