Kreatywna Polska_Walne_fot. Ludmiła Mitręga

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kreatywna Polska

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Kreatywna Polska (dalej jako: „Stowarzyszenie”) odbyło się w dniu 11 września 2020 roku w godzinach od 11.00 do 13.30 w sali konferencyjnej w siedzibie Stowarzyszenia Filmowców Polskich znajdującej się przy ul. Pańskiej 85 w Warszawie.

Zebranie otworzyła Dyrektor Stowarzyszenia Dorota Hawliczek. Przywitała wszystkich zebranych i podziękowała za przybycie, a także powitała członków biorących udział w zebraniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestniczących w zebraniu przez aplikację Teams. Następnie zebrani członkowie Stowarzyszenia zgłosili kandydaturę Pani Doroty Hawliczek na Przewodniczącą Obrad. Wobec braku sprzeciwu ze strony uczestników Walnego Zebrania, Dorota Hawliczek wybór przyjęła. Protokolantem wybrana została Pani Paula Rossa[1]. Głosowania w sprawie tej i kolejnych uchwał odbyły się za pośrednictwem aplikacji WZA24.pl dostępnej na stronie internetowej https://wza-online.pl/. Przewodnicząca zaproponowała wybór Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono jedną kandydatkę Panią Grażynę Szarszewską-Kuhl, która jednogłośnie została wybrana na członkinię Komisji Skrutacyjnej[2] i wybór przyjęła. Następnie członkowie jednogłośnie przyjęli porządek obrad[3].

Wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia Jerzego Kornowicza

Głos zabrał Prezes Stowarzyszenia Kreatywna Polska, Pan Jerzy Kornowicz i omówił dotychczasową działalność, którą Stowarzyszenie podjęło w 2019 roku. Streścił sprawozdanie z prac Zarządu w roku ubiegłym, m.in. wymienił konsultacje publiczne, w których Stowarzyszenie przedstawiło swoje stanowisko, pracę nad stanowiskiem wobec propozycji implementacji dyrektywy w sprawie praw autorskich i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019

Przewodnicząca Obrad podziękowała Prezesowi za przedstawienie sprawozdania i przekazała głos Panu Maciejowi Hoffmanowi – Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, który przedstawił ustne sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2019. Poinformował zebranych, że w okresie tym Komisja zebrała się dla oceny bilansu i rachunku wyników oraz sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej związanej z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia. Poza powyższym, do Komisji nie były zgłaszane sprawy wymagające wyjaśnień i interwencji w sprawie działalności Stowarzyszenia. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oznajmił, że Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej a z inicjatywy własnej Zarządu jak i członków Stowarzyszenia, podejmowane były przez Zarząd działania wyjaśniające i inicjujące skuteczne rozwiązania szeregu problemów, związanych z działalnością przemysłów kreatywnych na rzecz swoich członków i całego środowiska twórczego. Komisja Rewizyjna zaaprobowała poniesione i planowane wydatki oraz, na podstawie własnego rozeznania, pozytywnie ocenia działalność Zarządu w zakresie programowym i finansowym. Przewodniczący Komisji, działając na podstawie §18 ust. 2 pkt b oraz §29 pkt c Statutu Stowarzyszenia zawnioskował do Walnego Zebrania Członków o przyjęcie sprawozdania Zarządu i udzielenie Zarządowi absolutorium z działalności za minioną kadencję

W imieniu Zarządu Pan Prezes Jerzy Kornowicz podziękował za rekomendację oraz za dotychczasowe zaangażowanie organizacji wspierających Kreatywną Polskę w podejmowanych przez nią działaniach.

Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego za rok 2019

Przewodnicząca przekazała głos przedstawicielowi Sądu Koleżeńskiego, który reprezentowany był przez obecnego na sali Pana Mieczysława Jureckiego. Ustnie przedstawił on sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego i oświadczył, że do tej pory nie było żadnych spornych spraw co świadczy o braku napięć wewnętrznych. Wyraził również nadzieję na dalszy bezkonfliktowy przebieg działalności Stowarzyszenia.

Następnie Przewodnicząca obrad zaproponowała, aby Walne Zebranie Członków podjęło kolejno uchwały objęte porządkiem obrad.

Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2019

 Przewodnicząca kolejno przedstawiła treść uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019[4], do której nie zgłoszono poprawek. Odbyło się głosowanie jawne, w którym oddano 18 ważnych głosów za, w związku z czym uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za rok 2019 została przyjęta przez Walne Zebranie Członków jednogłośnie.

 Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok 2019 na cele statutowe

 Następnie odbyło się głosowanie jawne w sprawie przyjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku za rok 2019 na cele statutowe realizowane w roku następnym[5]. Oddano 18 ważnych głosów z czego wszystkie były za przyjęciem uchwały. W związku z powyższym, uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 Podjęcie uchwały o udzieleniu ustępującemu Zarządowi absolutorium za rok 2019

Kolejne głosowanie jawne dotyczyło przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi za działalność w roku 2019[6]. W głosowaniu za uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium oddano 18 głosów ważnych, wszystkie za, w związku z czym uchwałę podjęto jednogłośnie.

 W tym momencie zebranie opuścił obecny na sali Pan Mieczysław Jurecki, który przeprosił zebranych i upoważnił Pana Jana Młotkowskiego do głosowania w swoim i Pana Jerzego Mamcarza imieniu.

 Ustalenie wysokości składek członków zwyczajnych Stowarzyszenia

Następnie Przewodnicząca rozpoczęła dyskusję na temat wysokości proponowanych składek dla członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W rezultacie przyjęto składki o trzech wysokościach: 12,00 zł lub 120,00 zł lub 300,00 zł do wyboru przez członka zwyczajnego, płatne jednorazowo do końca września każdego roku. W głosowaniu jawnym nad uchwałą wzięło udział 18 osób uprawnionych do głosowania i wszystkie oddały głos za jej przyjęciem. Wobec czego uchwała[7] została przyjęta jednogłośnie.

Wybór Zarządu Stowarzyszenia – zgłaszanie kandydatów, głosowanie, ogłoszenie wyników

Kolejnym punktem obrad był wybór Zarządu Stowarzyszenia na kolejną kadencję. Przewodnicząca zaprosiła obecnych do zgłaszania kandydatur na Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia. Pani Teresa Wierzbowska zgłosiła kandydaturę Jerzego Kornowicza, który zgodził się kandydować. Więcej kandydatur nie zgłoszono. Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia. Uchwałę[8] o powołaniu Pana Jerzego Kornowicza na Prezesa przyjęto 16 głosami za przy obecności 18 osób uprawnionych do głosowania, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Kolejno członkowie Stowarzyszenia głosowali nad wyborem pozostałych członków Zarządu. Pan Prezes Jerzy Kornowicz zaproponował, aby w skład nowego Zarządu weszli członkowie Zarządu ustępującego tj. Pan Włodzimierz Albin, Pani Barbara Jóźwiak, Pan Wiesław Podkański, Pan Jacek Bromski, Pan Maciej Strzembosz, Pani Ludmiła Mitręga, Pani Teresa Wierzbowska. Wobec nieobecności Pana Jacka Bromskiego, jego pełnomocnik Pan Dominik Skoczek poinformował zebranych, że Pan Jacek Bromski nie zamierza kandydować na kolejną kadencję. Wobec powyższego zebrani zwrócili się do Pana Dominika Skoczka z zapytaniem czy nie zechciałby kandydować w jego miejsce. Pan Dominik Skoczek wyraził zgodę na kandydowanie do Zarządu. Pan Prezes zgłosił również kandydaturę Pana Jana Młotkowskiego, który zgodził się kandydować. Odbyło się głosowanie tajne nad stosowną uchwałą, w którym głosowało 20 osób uprawnionych do głosowania. W rezultacie do Zarządu Stowarzyszenia weszli (według liczby oddanych ważnych głosów podanych w nawiasie): Pani Teresa Wierzbowska (13 za, 2 przeciw, 5 wstrzymujących się), Pani Ludmiła Mitręga (19 za, 1 wstrzymujący się), Pan Włodzimierz Albin (18 za, 2 wstrzymujące się), Pan Dominik Skoczek (19 za, 1 przeciw), Pani Barbara Jóźwiak (19 za, 1 wstrzymujący się), Pan Maciej Strzembosz (18 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się), Pan Wiesław Podkański (16 za, 4 wstrzymujące się), Pan Jan Młotkowski (15 za, 1 przeciw, 4 wstrzymujące się)[9]. Przewodnicząca pogratulowała wyboru, członkowie Zarządu wybór przyjęli z entuzjazmem. Po krótkiej naradzie, Zarząd wybrał spośród siebie dwóch Wiceprezesów w osobach Pana Jana Młotkowskiego i Pana Dominika Skoczka.

Wybór Komisji Rewizyjnej

Następnie odbyły się wybory do Komisji rewizyjnej. Zgłoszono kandydaturę trzech osób: Pana Macieja Hoffmana, Pani Grażyny Szarszewskiej-Kühl oraz Pani Anny Jaśkielewicz. W głosowaniu oddano 20 głosów ważnych. Na Panią Grażynę Szarszewską-Kühl oddano 19 głosów za, 1 osoba wstrzymała się od głosu, Na Panią Annę Jaśkielewicz 18 osób głosowało za a 2 wstrzymały się, na Pana Macieja Hoffmanna głosowało 17 osób za a 2 osoby wstrzymały się od głosu (1 z osób obecnych opuściła zebranie)[10]. Nowo wybrani członkowie Komisji rewizyjnej przyjęli wybór.

Wybór Sądu Koleżeńskiego

Przewodnicząca rozpoczęła kolejne głosowanie nad składem Sądu Koleżeńskiego. Zgłoszone zostały kandydatury Pana Marka Staszewskiego, Pana Mieczysława Jureckiego i Pana Jerzego Mamcarza. Na każdego z kandydatów oddano po 20 głosów za, wobec czego zostali wybrani na sędziów Sądu Koleżeńskiego jednogłośnie[11]. Wybrani wybór przyjęli.

Przewodnicząca podziękowała obecnym za udział w głosowaniach i zaproponowała przejście do głosowania w sprawie przyjęcia wszystkich dokumentów Walnego Zebrania Członków. Dokumenty Walnego Zebrania Członków zostały przyjęte przez zebranych jednogłośnie[12].

Komisja Rewizyjna przekazała zgromadzonym, że na pierwszym posiedzeniu na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano Pana Macieja Hoffmana. Wobec nieobecności na zebraniu wszystkich członków Sądu Koleżeńskiego, Sąd koleżeński w osobie Pana Marka Staszewskiego został zobowiązany do niezwłocznego przekazania informacji o wyborze Przewodniczącego. Przewodniczącam Sądu Koleżeńskiego został Pan Marek Staszewski.

Pan Prezes Jerzy Kornowicz podziękował za przybycie i udział w zebraniu i przekazał informacje na temat najważniejszych z bieżących działań, które będą kontynuowane w najbliższej przyszłości i zaprosił wszystkich do współpracy. Podziękowania za wspólną, dotychczasową pracę, szczególnie na ręce Macieja Strzembosza złożył Pan Aleksander Myszka. Pani Barbara Jóźwiak podziękowała za wybór i wspólną pracę oraz wyraziła nadzieję na równie dobre działania na przyszłość.

Przewodnicząca pogratulowałą wyboru nowym Władzom Stowarzyszenia i podziękowałą wszystkim za udział zdalny i osobisty i zakończyła posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kreatywna Polska.

Przewodnicząca Walnego Zebrania Członków: Dorota Hawliczek

Protokolant Walnego Zebrania Członków: Paula Rossa

Warszawa, 11 września, 2020 roku

 

Załączniki:

  1. wydruk protokołu z posiedzenia i głosowania z systemu do elektronicznego oddawania głosów

[1] Uchwała nr 1/2020 z dnia 11 września 2020 roku Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kreatywna Polska w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta obrad Walnego Zebrania Członków

[2] Uchwała nr 2/2020 z dnia 11 września 2020 roku Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kreatywna Polska w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

[3] Uchwała nr 3/2020 z dnia 11 września 2020 roku Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kreatywna Polska w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zebrania Członków

[4] Uchwała nr 4/2020 z dnia 11 września 2020 roku Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kreatywna Polska w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019

[5] Uchwała nr 5/2020 z dnia 11 września 2020 roku Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kreatywna Polska w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2019 na cele statutowe

[6] Uchwała nr 6/2020 z dnia 11 września 2020 roku Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kreatywna Polska w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2014

[7] Uchwała nr 7/2020 z dnia 11 września 2020 roku Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kreatywna Polska w sprawie przyjęcia wysokości składek dla członków zwyczajnych Stowarzyszenia

[8] Uchwała nr 8/2020 z dnia 11 września 2020 roku Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kreatywna Polska w sprawie powołania Prezesa Zarządu Stowarzyszenia

[9] Uchwała nr 9/2020 z dnia 11 września 2020 roku Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kreatywna Polska w sprawie powołania Członków Zarządu Stowarzyszenia

[10] Uchwała nr 10/2020 z dnia 11 września 2020 roku Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kreatywna Polska w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

[11] Uchwała nr 11/2020 z dnia 11 września 2020 roku Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kreatywna Polska w sprawie powołania Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia

[12] Uchwała nr 12/2020 z dnia 11 września 2020 roku Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kreatywna Polska w sprawie przyjęcia dokumentów Walnego Zebrania Członków

Nasi partnerzy


Top