Czas trwania majątkowych praw autorskich i praw pokrewnych

Zgodnie z treścią Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku autorskie prawa majątkowe gasną z upływem lat siedemdziesięciu, licząc – w zależności od sytuacji – od różnych zdarzeń:

– od śmierci twórcy, a do utworów współautorskich – od śmierci współtwórcy, który przeżył pozostałych;
– w odniesieniu do utworu, którego twórca nie jest znany – siedemdziesiąt lat od daty pierwszego rozpowszechnienia, chyba że pseudonim nie pozostawia wątpliwości co do tożsamości autora lub jeżeli autor ujawnił swoją tożsamość;
– w odniesieniu do utworu, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują z mocy Ustawy innej osobie niż twórca – od daty rozpowszechnienia utworu, a gdy utwór nie został rozpowszechniony – od daty jego ustalenia;
– w odniesieniu do utworu audiowizualnego – od śmierci najpóźniej zmarłej z wymienionych osób: głównego reżysera, autora scenariusza, autora dialogów, kompozytora muzyki skomponowanej do utworu audiowizualnego.

W wypadku majątkowych praw pokrewnych do artystycznego wykonania okres ochrony prawnej jest krótszy i wynosi pięćdziesiąt lat, licząc od roku następującego po ustaleniu artystycznego wykonania lub po publikacji utrwalenia artystycznego wykonania lub jego publicznego odtworzenia.

Pięćdziesiąt lat trwa także ochrona majątkowych praw pokrewnych do fonogramu i wideogramu, licząc od roku następującym po roku, w którym fonogram lub wideogram został sporządzony. Upływ czasu ochrony majątkowych praw autorskich i praw pokrewnych stanowi o wygaśnięciu tych praw, co w praktyce oznacza, że korzystanie z utworów, fonogramów (wideogramów) i artystycznych wykonań jest dozwolone bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia.

Warto wyjaśnić jeszcze różnicę pomiędzy terminami „publikacja” i „rozpowszechnianie”. W pierwszym wypadku chodzi o publiczne udostępnienie egzemplarzy utworu, w drugim zaś o publiczne udostępnienie w jakikolwiek sposób. Oznacza to, że termin „utwór rozpowszechniony” ma szersze znaczenie niż termin „utwór opublikowany”. Innymi słowy: każdy utwór opublikowany Jest utworem rozpowszechnionym, natomiast nie każdy utwór rozpowszechniony jest utworem opublikowanym.

Źródło: projekt edukacyjny „Bądź oryginalny” przygotowany przez BSA, FOTA, ZPAV, ZAIKS.
Tytuł, skróty, wyróżnienia, redakcja tekstu: Kreatywnapolska.pl
Przedruk za zgodą: ZPAV

Nasi partnerzy


Top