Stanowisko SKP dotyczące konsultacji nt. projektu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczególnych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury

  1. dz. 011/2016

 

Warszawa, 22 czerwca 2016 r.

 

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Mecenatu Państwa
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

 

 

Dotyczy:

Konsultacji nt. projektu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczególnych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury

 

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ogłoszenia umieszczonego na stronach internetowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącego konsultacji publicznych, Stowarzyszenie Kreatywna Polska chciałoby przedstawić uwagi do wybranych przepisów będących przedmiotem propozycji nowego brzmienia rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczególnych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury.

Stowarzyszenie Kreatywna Polska zostało powołane do życia w roku 2013 przez przedstawicieli środowisk twórczych oraz organizacji przedsiębiorców z branży kreatywnej, którym zależy na rozwoju polskiej kultury oraz rozwoju gałęzi gospodarki, których podstawą jest wytwarzanie i upowszechnianie treści promujących kulturę. Od chwili powstania, Stowarzyszenie nasze prowadzi ożywioną działalność w zakresie propagowania idei tworzenia warunków niezbędnych do rozwoju kultury i działalności polegającej na rozpowszechnianiu dóbr kultury. Więcej szczegółów na temat naszej działalności można znaleźć na naszej stronie internetowej www.kreatywnapolska.pl.

 Zapoznaliśmy się z zaproponowanymi propozycjami zmian oraz ich uzasadnieniem i przedstawiamy niniejszym następujące uwagi.

 Projekt rozporządzenia nie precyzuje jaki jest tryb rozpatrywania wniosków o dofinansowanie. Uprzednio wnioski opiniowała komisja powołana zgodnie z zarządzeniem Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski  o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości (Dz. Urz. MKiDN poz. 1) złożona z ekspertów wydelegowanych przez środowisko twórcze. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia  11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych (Dz. U. poz. 1639) ww. zarządzenie utraciło moc.

Zgodnie z brzmieniem §3 ust. 1 opiniowanego projektu rozporządzenia, środki na dofinansowanie zadań w ramach realizacji programów przeznacza Minister. Projekt rozporządzenia nie przewiduje możliwości powołania komisji w celu opiniowania wniosków o dofinansowanie. Naszym zdaniem, dla właściwej oceny zasadności wniosków o przyznanie dofinansowania istotne jest powołanie komisji złożonej z ekspertów, którzy dobrze znają wyzwania i potrzeby twórców, artystów i animatorów, a także odbiorców kultury. Dobrym obyczajem jest, aby przedstawiciele środowisk twórczych, którzy bezpośrednio uczestniczą w procesie rozwoju polskiej kultury, brali udział w podejmowaniu decyzji o dysponowaniu środków przeznaczonych na te cele.

Projekt niniejszego rozporządzenia wspomina w §14 jedynie o możliwości powierzenia powołanej przez Ministra komisji opiniowania wniosków o przyznanie nagrody lub pomocy socjalnej dla twórców i artystów, nie jest to jednak obligatoryjne.

Ponadto, w §5 projektu przewiduje możliwość udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi państwowej instytucji kultury, której jest organizatorem, do dokonywania wszelkich czynności związanych z przyjmowaniem wniosków, zawieraniem umów i rozliczaniem zadania. Rozporządzenie nie precyzuje jednak zasad i warunków dotyczących procedowania podmiotu, którego Minister upoważnia do przeprowadzenia tego procesu.

Dziękując za możliwość przedstawienia powyższych uwag, Stowarzyszenie Kreatywna Polska deklaruje chęć aktywnego uczestnictwa w dalszych etapach procesu legislacyjnego.

 

W imieniu Stowarzyszenia Kreatywna Polska

Dorota Hawliczek

Dyrektor

Nasi partnerzy


Top