Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Kreatywna Polska za 2020 rok

W 2020 roku Zarząd Stowarzyszenia pracował w następującym składzie:

 1. Jerzy Kornowicz – prezes
 2. Jan Młotkowski – wiceprezes
 3. Dominik Skoczek – wiceprezes
 4. Barbara Jóźwiak – członek Zarządu – skarbnik
 5. Włodzimierz Albin – członek Zarządu
 6. Wiesław Podkański – członek Zarządu
 7. Maciej Strzembosz – członek Zarządu
 8. Ludmiła Mitręga – członek Zarządu
 9. Teresa Wierzbowska – członek Zarządu

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Stowarzyszenie liczyło 54 Członków Zwyczajnych (w tym 23 Członków Założycieli) oraz 7 Członków Wspierających i 2 Członków Afiliowanych. Członkami Stowarzyszenia są osoby fizyczne oraz organizacje i firmy.

W 2020 roku Stowarzyszenie zgodnie ze Statutem gromadziło środki na finansowanie bieżącej działalności statutowej i darowizn. Gromadzenie środków odbywało się poprzez składki członkowskie Członków Zwyczajnych i Wspierających oraz wpłaty na cele statutowe. Pozyskiwanie środków finansowych odbywało się dzięki pracy Zarządu jak i aktywności kierownictwa. W ten sposób Stowarzyszenie pozyskało wszystkie środki na działalność statutową.

Podsumowanie działalności Stowarzyszenia w 2020 roku.

Najistotniejszymi w 2020 roku tematami były prace mające doprowadzić do implementacji do polskiego porządku prawnego przyjętej przez Parlament  Europejski dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym. Stowarzyszenie Kreatywna Polska aktywnie włączyło się w prace nad projektem ustawy oraz pracowało nad szeregiem innych aktów prawnych mających wpływ na porządek legislacyjny sektorów kreatywnych w Polsce. Prowadziliśmy też w mediach społecznościowych edukację w temacie bezpieczeństwa i ochrony praw autorskich w Internecie.

Za sprawa naszych Członków byliśmy obecni w Parlamencie Europejskim. Figurujemy również jako organizacja w unijnym Rejestrze służącym przejrzystości.

Aktywnie uczestniczymy w warsztatach, konsultacjach, europejskich i ministerialnych dotyczących projektów aktów prawnych dotyczących szeroko pojętych przemysłów kultury i kreatywnych. Śledzimy na bieżąco działania Rady do Spraw Cyfryzacji.

Ważniejsze stanowiska i konsultacje w których Stowarzyszenie Kreatywna Polska brało udział w 2020 roku:

 • Projekt Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie przekazywania danych Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej przez podmioty prowadzące kino;
 • List otwarty do Prezydenta w odpowiedzi na kartę wolności w sieci;
 • Wstępna ocena skutków regulacji o usługach cyfrowych (Digital Services Act)
 • Pakiet związany z aktem prawnym o usługach cyfrowych – instrument regulacji ex ante dotyczący dużych platform internetowych, które pełnią rolę „strażników dostępu”
 • Konsultacje dot. art. 17 dyrektywny w sprawie praw autorskich i pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym;
 • Konsultacje dot. dyrektywny w sprawie praw autorskich i pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz dyrektywy satelitarno-kablowej – odpowiedź na pytania MKiDN
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii
 • Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie (…) informacji o zawartych umowach o dzieło.
 • Stanowisko w sprawie geoblockingu tj. rewizji rozporządzenia (UE) 2018/302 w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i dyrektywy 2009/22/WE

Stowarzyszenie w 2010 roku dysponowało środkami pochodzącymi z:

 • wpłat członkowskich
 • wpłat na cele statutowe
 • przychodów finansowych tytułem odsetek bankowych i pozostałych przychodów operacyjnych

Na składki członkowskie i wpłaty na cele statutowe składały się wyłącznie kwoty pieniężne wpłacane na konto jak wyżej przez osoby fizyczne, firmy i instytucje.

Zarząd wykonuje swoje prace społecznie.

Kwoty, jakimi dysponuje Stowarzyszenie do wglądu.

W działaniach Stowarzyszenie w znaczny sposób wspomagają Członkowie Stowarzyszenia.

Nasi partnerzy


Top