Oświadczenie Przewodniczącego Rady PISF

Oświadczenie Rafała Wieczyńskiego:

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na oświadczenie Dyrektora PISF wyjaśniam, że w dniu 29 listopada br. Rada PISF jednogłośnie (8 głosów „za”) przyjęła uchwałę, w której zwróciła się do Ministra KiDN, a na wniosek Dyrektora Radosława Śmigulskiego, także do Prezesa Rady Ministrów, z prośbą o pomoc w podjęciu najwłaściwszych działań, które uchronią polską branżę filmową i jej odbiorców od grożącego jej znaczącego ograniczenia środków na zadania realizowane przez PISF. Jest to związane z niebezpieczeństwem jakie wynikło z niekorzystnego dla PISF rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego z przed ponad roku, w sprawie niewłaściwego naliczania przez dyrekcję PISF ustawowych wpłat od TVN S.A. Rada została poinformowana o tym dopiero w ostatnim czasie.

W związku z tą sytuacją Rada zaopiniowała negatywnie roczny plan finansowy i plan działalności PISF na rok 2020.

Rada PISF zatwierdziła także wszystkie Programy Operacyjne z wyjątkiem PO „Produkcja Filmowa”, w którego projekcie Dyrektor wprowadził zapisy skrajnie niekorzystne dla beneficjentów. Jako warunki zatwierdzenia Programu Rada wskazała Dyrektorowi konieczność wypracowania ze środowiskiem zapisów, które wprowadzą maksymalne okresy procedowania umów i rozliczeń z beneficjentami obowiązujące dla Instytutu; usunięcie zapisów przerzucających na wnioskodawców odpowiedzialność za przewlekłość procedur w Instytucie, przywrócenie ograniczenia do 20 % puli alokacji pozostającej w samodzielnej dyspozycji Dyrektora, oraz obowiązek zatwierdzania zmian alokacji przez Radę. W poniedziałek, po złożeniu uchwał w MKiDN, złożę je także w PISF w celu opublikowania.  Wszystkie uchwały Rady PISF tej kadencji są jawne, udostępnione więc zostaną również organizacjom branżowym oraz wszystkim zainteresowanym.

Z wyrazami szacunku

Rafał Wieczyński

Przewodniczący Rady PISF

Nasi partnerzy


Top