Oświadczenie dyrektora PISF w sprawie nie zatwierdzenia przez Radę Instytutu programu Operacyjnego Produkcja filmowa na rok 2020

Z przykrością informujemy, że 29 listopada 2019 r. na posiedzeniu Rady Instytutu, Rada Instytutu nie zatwierdziła Programu Operacyjnego Produkcja filmowa. Jako Dyrektor Instytutu, mając na uwadze potrzeby rynku, oczekiwania środowiska filmowego oraz prośby o wprowadzenie Programów Operacyjnych na rok 2020 w trybie możliwie szybkim, poniżej przedkładam krótki komunikat zawierający przebieg dzisiejszego głosowania nad Programem Operacyjnym Produkcja filmowa.

1. W posiedzeniu Rady Instytutu brali udział następujący członkowie Rady: Rafał Wieczyński, Andrzej Bubeła, Jarosław Szoda, Igor Ostrowski, Tomasz Dąbrowski, Jacek Bromski, Zbigniew Żmigrodzki, Andrzej Jakimowski. Przewodniczący Rady Instytutu Pan Rafał Wieczyński przed posiedzeniem Rady Instytutu przygotował projekt uchwały o niezatwierdzeniu Programu Operacyjnego Produkcja filmowa oraz o zatwierdzeniu pozostałych Programów Operacyjnych. Uzasadnienie projektu uchwały zawierało m.in. uwagi do nieistniejącej treści Programu Operacyjnego Produkcja filmowa na rok 2020 lub uwagi, których wprowadzenie powodowałoby naruszenie przez Instytut m.in. ustawy o kinematografii oraz ustawy o finansach publicznych. Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady Instytutu projektu uchwały rozpoczęła się dyskusja nad jej treścią. Część członków Rady oponowała przed wymuszaniem na Dyrektorze wprowadzenia nowych postawień do treści wyżej wymienionego Programu Operacyjnego i przedłużaniem okresu jego wprowadzenia. Jeden z członków Rady Instytutu stwierdził, iż treść projektu uchwały przygotowana przez Przewodniczącego Instytutu uniemożliwia mu zajęcie stanowiska zgodnego z jego wolą. Po dyskusji, Przewodniczący Rady dokonał zmian w treści projektu uchwały, ale nie odczytał jej ponownie. Pracownicy Instytutu oraz część członków Rady prosiła o wydrukowanie ostatecznej wersji projektu uchwały. Przewodniczący odmówił przedłożenia projektu w formie wydruku. Przewodniczący w trakcie dyskusji odmówił także głosu pracownikom Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, którzy chcieli odeprzeć zarzuty zawarte w projekcie uchwały oraz wyjaśnić członkom Rady Instytutu kwestie, który mogły spowodować przekonanie ich do zatwierdzenia Programu Operacyjnego.

2. Podkreślić także trzeba, że Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich Pan Jacek Bromski złożył wniosek o głosowanie nad zatwierdzeniem Programu Operacyjnego Produkcja filmowa. Przewodniczący Rady Instytutu odmówił głosowania nad przyjęciem tego Programu ponieważ podjął arbitralną decyzję już przed posiedzeniem o przedłożeniu pod głosowanie uchwały o niezatwierdzeniu Programu Operacyjnego.

3. Przewodniczący Rady Instytutu przedłożył Radzie Instytutu projekt uchwały o niezatwierdzeniu Programu Operacyjnego Produkcja filmowa pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały, tj. niezatwierdzeniem Programu Operacyjnego Produkcja filmowa, głosowali: Rafał Wieczyński, Jarosław Szoda, Igor Ostrowski, Tomasz Dąbrowski. Przeciwko uchwale głosowali Jacek Bromski i Andrzej Jakimowski. Zbigniew Żmigrodzki wstrzymał się od głosu.

4. W związku z tym Program Operacyjny Produkcja filmowa nie został zatwierdzony. Na znak protestu przeciwko arbitralnemu zachowaniu Przewodniczącego Rady oraz prowadzeniu posiedzenia przez Przewodniczącego w sposób niezgodny z zasadami decyzyjności organu kolegialnego, Pan Jacek Bromski oraz Pan Andrzej Jakimowski opuścili posiedzenie Rady.
Do momentu opublikowania niniejszego oświadczenia Przewodniczący Rady Instytutu nie dostarczył podpisanej uchwały w przedmiocie niezatwierdzenia Programu Operacyjnego Produkcja filmowa oraz zatwierdzenia pozostałych Programów Operacyjnych Instytutu. Jako Dyrektor Instytutu, znając potrzeby środowiska, chciałem, aby pierwsza sesja naboru wniosków na Program Operacyjny Produkcja filmowa rozpoczęła się już w grudniu b.r. Niestety Przewodniczący Rady Instytutu na dzień dzisiejszy uniemożliwia mi rozpoczęcie naboru wniosków w tym terminie, ponieważ, jak sam stwierdził w trakcie posiedzenia, nic się nie stanie, jeżeli Program Operacyjny Produkcja filmowa nie zostanie wprowadzony. Ja, jako Dyrektor Instytutu, zrobiłem wszystko, by Programy Operacyjne Instytutu w całości zostały wprowadzone jak najwcześniej.

Radosław Śmigulski

Nasi partnerzy


Top