Sejm uchwalił ustawę o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej

9 listopada Sejm uchwalił ustawę o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej. Ustawa wprowadza mechanizmu zachęt finansowych do produkcji filmów i seriali – fabularnych, dokumentalnych lub animowanych, które promują polski lub europejski dorobek kulturowy.

Jej celem jest kompleksowy rozwój polskiego przemysłu audiowizualnego oraz rozwój kultury i promocja polskiego dziedzictwa kulturowego na świecie. Za realizację ustawy będzie odpowiadał Polski Instytut Sztuki Filmowej. Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie w pierwszym kwartale 2019 r

Projekt ustawy zakłada, że bezpośrednimi beneficjentami nowego mechanizmu wsparcia finansowego będą producenci lub koproducenci lub przedsiębiorcy wykonujący usługi na rzecz produkcji utworów audiowizualnych, którzy ponoszą koszty realizacji produkcji filmów i seriali w Polsce. Poszczególnym produkcjom będzie przyznawane wsparcie finansowe  w wysokości 30% polskich kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna wysokość wsparcia finansowego przyznanego na jedną produkcję audiowizualną nie będzie mogła przekraczać 15 mln zł, a maksymalna wysokość łącznego wsparcia finansowego przyznanego jednemu przedsiębiorcy w roku kalendarzowym nie będzie mogła przekraczać 20 mln zł.

Realizacja ustawy zostanie powierzona Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej. Koncepcja działania PISF w obszarze realizacji ustawy jest oparta na najlepszych wzorach z innych państw UE oraz z USA, w których od wielu lat istnieją podobne instytucje. Środki na wsparcie finansowe będą przekazywane do PISF z budżetu państwa. Zakłada się, że roczny budżet PISF związany z realizacją projektowanej ustawy będzie wynosić ok. 200 mln złotych. Do zadań PISF należeć będzie przede wszystkim przyznawanie, wypłata i rozliczanie wsparcia finansowego produkcji audiowizualnej w formie refundacji części polskich kosztów kwalifikowalnych. Ponadto do zadań PISF zaliczono gromadzenie i analizowanie danych dotyczących rynku audiowizualnego jak również promocję polskiego sektora audiowizualnego oraz Polski jako miejsca realizacji produkcji filmowych w celu przyciągania zagranicznych producentów i inwestorów.

Procedura przyznawania, wypłaty i rozliczania wsparcia finansowego została uproszczona i będzie realizowana etapach, których czas trwania został zredukowany do minimum. Niezbędnym elementem oceny produkcji audiowizualnych przed przyznaniem wsparcia będzie przeprowadzenie testu kulturowego zawierającego zestaw kryteriów i odpowiadającej im odpowiednio punktacji. Test będzie elementem wniosku, który rozpatruje PISF. Głównym celem testu jest zidentyfikowanie przesłanek kulturowych związanych z produkcją audiowizualną oraz ocena wpływu produkcji audiowizualnej na rozwój polskiego sektora audiowizualnego. W tym kontekście brane będą pod uwagę kryteria wskazujące na: wykorzystanie w utworze audiowizualnym polskiego lub europejskiego dorobku kulturowego; lokalizację akcji utworu audiowizualnego na terytorium Polski; realizację utworu audiowizualnego na terytorium Polski; udział w produkcji audiowizualnej polskich twórców i innych podmiotów oraz udział polskiej infrastruktury filmowej.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, PISF będzie zawierać umowę o wsparcie finansowe. Po zawarciu umowy środki pieniężne przeznaczone na wypłatę wynikającego z niej wsparcia finansowego Instytut przekazywał będzie na powierniczy rachunek bankowy. Beneficjent będzie jednak mógł podjąć zgromadzone na rachunku powierniczym środki dopiero po przedstawieniu i weryfikacji raportu końcowego z produkcji audiowizualnej.

Konsekwencją wprowadzenia nowej regulacji będzie wzmocnienie pozycji polskiego sektora audiowizualnego na rynku międzynarodowym, podniesienie konkurencyjności polskich firm działających w branży, a w dłuższej perspektywie przyciągnięcie do Polski poważnych inwestycji w tym sektorze. Oczekujemy, że znacząco wzrośnie liczba produkcji filmowych realizowanych w Polsce. Wpłynie to zatem korzystnie na szeroko rozumianą twórczość audiowizualną oraz wiele innych dziedzin gospodarki i życia społecznego – powiedział wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Paweł Lewandowski.

Po uchwaleniu ustawy przez Sejm została ona skierowana do prac Senatu. Zakłada się, że ustawa wejdzie w życie w pierwszym kwartale 2019 r.

Źródło: informacja prasowa

 

Nasi partnerzy


Top