Jesteś tutaj: Start Dla wszystkich Niezbędnik ABC prawa autorskiego (poziom podstawowy)

Czym jest utwór?

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci (art. 1 ustawy). Co należy rozumieć pod pojęciem ustalenia? Otóż nic innego, jak wyrażenie – przeniesienie pomysłu ze sfery myśli do świata realnego. Nie musi to być od razu wykonywanie i tworzenie czegoś w ostatecznej formie, ale wystarczy np. tylko opowiedzieć komuś o koncepcji, coś napisać, wygłosić, streścić, naszkicować, itp.

Czytaj dalej

Czego dotyczy ochrona prawa autorskiego? Ile trwa?

Ochrona prawnoautorska jest dwojakiego rodzaju i wynika z dwóch rodzajów praw autorskich – prawa autorskiego osobistego i autorskiego prawa majątkowego. To pierwsze prawo (art. 16 ustawy) chroni tzw. więź osobistą twórcy do utworu a – praktycznie rzecz ujmując – pozwala twórcy na podpisanie utworu swoim nazwiskiem czy pseudonimem albo na udostępnieniu go anonimowo, chroni nienaruszalność treści i formy utworu, pozwala na zadecydowaniu o jego pierwszym rozpowszechnieniu, uprawnia do sprawowania nadzoru nad sposobem wykorzystania.  Autorskie prawo majątkowe natomiast (art. 17) – jak sama nazwa wskazuje – ma wymiar majątkowy, gdyż twórcy przysługuje (poza pewnymi wyjątkami) wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim oraz do wynagrodzenia za korzystanie z niego.

Czytaj dalej

Czy „dozwolony użytek” jest zawsze dozwolony?

Prawa autorskie mają charakter bezwzględny – generalnie korzystać z utworu można tylko i wyłącznie za zgodą twórcy lub innego uprawnionego, na którego przeniesiono autorskie prawa majątkowe. Zgoda ta nie jest potrzebna, jeśli działamy w ramach tzw. „dozwolonego użytku” [w jego ramach można udostępniać utwory najbliższemu kręgowi przyjaciół czy rodzinie – przyp. red.]. Takie sytuacje są jednak wyjątkami od generalnej zasady i dlatego muszą być interpretowane ściśle a nie rozszerzająco…

Czytaj dalej

Czy precyzyjnie podane źródło jest obowiązkowe?

„Dozwolony użytek” nie zawsze jest dozwolony, gdyż podlega konkretnym ograniczeniom, które uregulowane są w ustawie. W szczególności zwrócić należy uwagę na art. 35 (o czym już pisaliśmy). Istotny w tym względzie jest także art. 34. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, „wolno korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła”, przy czym „podanie twórcy i źródła powinno uwzględniać istniejące możliwości”.

Czytaj dalej

Czy umowy międzynarodowe mają znaczenie skoro mamy polską ustawę?

Często zapewne zastanawiacie się, czy jeżeli poznacie już dokładnie polską ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to – stosując się do jej zapisów – będziecie z całą pewnością działać zgodnie z prawem. Tak będzie, ale tylko wtedy, gdy z ustawą rzeczywiście będziecie „za pan brat” i nie zapomnicie o art. 7 ustawy. Zgodnie z nim, gdy umowy międzynarodowe, których Polska jest stroną, przewidują silniejszą ochronę pewnych utworów (silniejszą niż wynika to z polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) należy stosować przepisy tych umów.

Czytaj dalej

Prawie wszystko o Prawie Autorskim

Kreatywna Polska zaprasza do wysłuchania audycji z cyklu „MASZ PRAWO WIEDZIEĆ”

Prawie wszystko o Prawie Autorskim

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych Stowarzyszenie Filmowców Polskich Polska Izba Książki Legalna Kultura Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska

Jesteś tutaj: Start Dla wszystkich Niezbędnik ABC prawa autorskiego (poziom podstawowy)